Política de privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals seran tractades per GINTECO WORLD WIDE, SL, amb domicili social al carrer Sant Antoni, 8-10. 2D de Vilafranca del Penedès (Barcelona), codi postal 08720, amb NIF: B63748297.

2. FINALITATS
Les dades seran tractades per a la gestió de la eina digital eGlobalEngine, amb les úniques finalitats següents:
– Gestionar la seva petició (formulada a la nostra pàgina web).
– Remetre informació relacionada amb la seva petició (formulada a la nostra pàgina web).

3. COMUNICACIÓ DE DADES
Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra forma a cap tercer.

4. DURACIÓ DEL TRACTAMENT
Totes les dades que ens proporcioni seran tractades d’acord amb les necessitats específiques de la seva petició.

5. EXERCICI DELS SEUS DRETS
En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.
Tanmateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per correu electrònic a : info@ginteco.com o omplint el formulari de contacte.
A més, l’informem que podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que Ginteco World Wide ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altra normativa vigent relacionada.


Política de privacidad

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Sus datos personales serán tratados por GINTECO WORLD WIDE, SL, con domicilio social en la calle Sant Antoni, 8-10. 2D de Vilafranca del Penedès (Barcelona), código postal 08720, con NIF: B63748297.

2. FINALIDADES
Los datos serán tratados para la gestión de la herramienta digital eGlobalEngine, con las únicas finalidades:
– Gestionar su petición (formulada en nuestra página web).
– Remitir información relacionada con su petición (formulada en nuestra página web).

3. COMUNICACIÓN DE DATOS
Sus datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de ninguna otra forma a ningún tercero.

4. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
Todos los datos que nos proporcione serán tratados de acuerdo con las necesidades específicas de su petición.

5. EJERCICIO DE SUS DERECHOS
En cualquier momento podrá revocar el consentimiento a cualquiera de los tratamientos indicados anteriormente.
Así mismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad mediante comunicación por correo electrónico a: info@ginteco.com o rellenando el formulario de contacto.
Además, le informamos que podrá interponer reclamación ante la Autoridad de Control competente si considera que Ginteco World Wide ha tratado sus datos contraviniendo la presente Política de Privacidad o cualquier otra normativa vigente relacionada.


Privacy policy

1. RESPONSIBLE FOR TREATMENT
Your personal data will be processed by GINTECO WORLD WIDE, SL, with registered office at C/ Sant Antoni, 8-10. 2D of Vilafranca del Penedès (Barcelona), postal code 08720, with NIF: B63748297.

2. PURPOSES
The data will be processed for the management of the digital tool eGlobalEngine, for the following purposes only:
– Manage your request (formulated on our website).
– Send information related to your request (formulated on our website).

3. DATA COMMUNICATION
Your data will not be transferred, sold, rented or otherwise made available to any third party.

4. DATA RETENTION PERIODS
All data you provide to us will be treated in accordance with the specific needs of your request.

5. WITH YOUR CONSENT
You may at any time revoke your consent to any of the above treatments.
Likewise, you may exercise your rights of access, rectification, deletion, opposition, limitation or portability by email to: info@ginteco.com or by filling out the contact form.
In addition, we inform you that you may lodge a complaint with the competent Control Authority if you consider that Ginteco World Wide has processed your data in breach of this Privacy Policy or any other related regulations.